Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

73 nước, 12 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua