Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

21 nước, 2 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ