datvodanh 1387 +17
dungmapoi 1415 -17

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

86 nước, 7 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết