HUNGCHAU 1694 -24
kydachua 1512 +24

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

31 nước, 4 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ