Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

27 nước, 2 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua