Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2021

55 nước, 4 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết