Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

31 nước, 3 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua