KunHN 1432 +19
hp0905 1504 -19

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

34 nước, 3 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết