Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

58 nước, 8 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua