Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

78 nước, 7 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua