Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

72 nước, 6 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết