Hwah 1654 +9

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

92 nước, 29 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ