Hwah 1663 +9

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

69 nước, 19 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ