Hwah 1672 -24
tieungao.up 1484 +24

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

41 nước, 8 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua