Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

88 nước, 12 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua