hwahsame 1658 -18
Docdoccoco 1610 +18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

79 nước, 7 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua