Raymond1956 1570 -26
VIN.69 1332 +26

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

61 nước, 8 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua