haiauvnn 1393 -15
buyangon 1418 +15

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

51 nước, 10 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ