Cuqueo 1375 +15
Cuonghd 1357 -15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

40 nước, 3 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua