VIN.69 1358 -8

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

27 nước, 2 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết