Thang22 1513 -12
dochiliem 1591 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

55 nước, 4 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua