Tetbuonwa 1583 -19
Hongts 1522 +19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

35 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ