Docdoccoco 1628 -15
hwahsame 1640 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

42 nước, 3 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua