Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

47 nước, 4 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua