Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 7 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ