dochiliem 1603 +11
Thang22 1501 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

58 nước, 5 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua