LoveAll 1714 +18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

115 nước, 15 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết