ToNyThoai 1586 +10
TQz2 1451 -10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

44 nước, 4 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết