0997800424 1563 -20
kingofage 1445 +20

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2021

47 nước, 4 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết