Highlands 1538 -19

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2021

45 nước, 8 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua