Highlands 1533 +13

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2021

60 nước, 9 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết