Kiểu: Cờ úp, 24/2/2021

39 nước, 3 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết