Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

58 nước, 8 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ