hwahsame 1669 -20
dochiliem 1589 +20

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

17 nước, 2 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ