dochiliem 1609 -19
winwon 1535 +19

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

81 nước, 13 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua