tien77 1542 +15
0997800424 1512 -15

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

48 nước, 8 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết