Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

41 nước, 5 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết