Simon.Sr 1439 -15

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

120 nước, 18 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ