tamvinh 1450 +17

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

61 nước, 10 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ