Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

59 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết