Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

77 nước, 13 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết