Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

23 nước, 1 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết