Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

64 nước, 8 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ