NotBad 1418 -12

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

51 nước, 4 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết