1967 1572 +13

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

151 nước, 26 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ