Kiểu: Cờ úp, 26/2/2021

47 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết