Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 26/2/2021

64 nước, 7 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ