Kiểu: Cờ úp, 26/2/2021

112 nước, 8 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua