Kiểu: Cờ úp, 26/2/2021

46 nước, 4 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua