Kiểu: Cờ úp, 26/2/2021

55 nước, 4 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ